Adatvédelmi tájékoztató

 1. május 25. napjától új általános adatvédelmi rendelet (GDPR) lépett érvénybe az Európai Unióban, amelynek megfelelve az alábbiakról tájékoztatjuk

Adatkezelő FlyingEyes Solutions Bt. (Cégjegyzékszám: 02-06-0747717, székhely: 7636 Pécs, Visnya Ernő u. 14 2/8, adószám: 26499912-1-02, info@agrontech.hu)

 1. Kezelt adatok köre

2.1. A kapcsolattartáshoz kötelezően megadandó személyes adatok: név, email cím, telefonszám.

2.2. A szerződéskötéshez kötelezően megadandó személyes adatok

 • Természetes személy esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, adószám, TAJ-szám, kapcsolattartó neve, telefonszáma és email-címe
 • Jogi személy esetén: kapcsolattartó neve, telefonszáma és email-címe.

2.3. A szerződés teljesítésének során keletkező személyes adatok (fotók és/vagy videofelvételek).

 

 1. Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a kötelezően megadott személyes adatokat az alábbi célokra használja fel:

 • Tájékoztatás, árajánlat adás: a szerződéskötést megelőzően az Adatkezelő szóban és/vagy írásban tájékoztatja az érdeklődőt a nyújtott szolgáltatásairól, illetve írásos árajánlatot ad, amelyhez elengedhetetlen a telefonos illetve elektronikus, emailes kapcsolattartás.
 • Szerződéskötés: a 2.2.1. és 2.2.2. pontokban megjelölt személyes adatok felhasználásának célja a szerződéskötés, és a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
 • A szerződés teljesítése: a megrendelt szolgáltatás Megrendelő részére személyesen, illetve elektronikus formában történő átadása, amelyhez elengedhetetlen a telefonos illetve elektronikus, emailes kapcsolattartás.
 • A szerződés teljesítésének során keletkező személyes adatok (fotók és/vagy videofelvételek) referencia célú tárolása, felhasználása az AGRON – mezőgazdasági drón honlapján (http://www.agrontech.hu/), Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/agron.technologies/) és Instagramján az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával.
 1. Adatkezelés időtartama

Adatkezelő a fenti személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben az érintett visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen megszünteti adatainak kezelését.

A szerződés teljesítésének során keletkező személyes adatok (fotók és/vagy videofelvételek) a szerződés teljesítését követő 1 év elteltével véglegesen törlésre kerülnek.

 1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a működése során nem vesz igénybe olyan szolgáltatásokat, amelyek hozzáférhetnek az Adatkezelő által tárolt személyes adatokhoz.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő külső forrás számára személyes adatot nem továbbít.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával érintett hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapul. Az érintett a hozzájárulását bármikor jogosul visszavonni, amely döntés a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 1. Az Érintett jogai

 

8.1. Tájékoztatás adatkezelésről

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatairól a feltüntetett kapcsolattartási módok bármelyikén. Az ilyen jellegű kérelem beérkezését követő 30 napon belül Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a róla kezelt személyes adatokról. Érintett jogosult továbbá a kezelt adatok javítását kérni, amelyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül köteles megtenni.

8.2. Adatkezelés megszüntetése

Az Érintett az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási email címén vagy a telefonszámán kérheti az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. A kérelemnek Adatkezelő haladéktalanul és maradéktalanul eleget tesz.

 

 1. Felügyeleti szerv

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges elégedetlenség esetén Érintett az alábbi hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Adatkezelő elérhetőségei

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdés vagy kérés esetén Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken áll az Érintett rendelkezésére:

Név: FlyingEyes Solutions Bt.

Email-cím: info@agrontech.hu

Telefonszám: 06209110101

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Kelt: Pécs, 2018. május 25.

Árajánlat kérésével, illetve a AGRON – mezőgazdasági drón szolgáltatásainak megrendelésével Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.